انواع تخفيف شهريه

به منظور تشويق و ايجاد انگيزه بيشتر در دانشجويان و پيشرفت در امور تحصيلي دانشجويان اول تا سوم ورودي هر رشته مقطع و در هر سال تحصيلي كه از نظر اخلاق ، رفتار و رعايت شئون دانشجويي مورد تاييد رئيس واحد مربوطه باشد تخفيف هايي به شرح جدول زير تخصيص مي يابد :

مقطع تحصيلي حداقل تعداد واحدهاي درسي اخذ شده در نيمسال مربوط ميزان نمره و ميانگين در نيمسال مربوط ملاحظات
كارداني و كارشناسي پيوسته و ناپيوسته 18 واحد و بالاتر در هيچ درسي نمره كمتر از 12 نداشته و ميانگين نمرات در رشته هاي فني و مهندسي و علوم پزشكي 17 ، علوم پايه و كشاورزي 18 ، علوم انساني و هنر 19 كمتر نباشد . بدون احتساب دروس پيش نياز ، جبراني
كارشناسي ارشد 8 واحد بالاتر در هيچ درسي نمره كمتره از 14 نداشته و ميانگين نمرات در رشته هاي فني و مهندسي و علوم پزشكي 16 ، علوم پايه و كشاورزي 17 ، علوم انساني ، هنر و پزشكي 18 كمتر نباشد .
دكتري حرفه اي 15 واحد بالاتر در هيچ درسي نمره كمتر از 14 نداشته و ميانگين نمرات كمتر از 16 نباشد
تبصره 1 : در صورتي كه بر اساس سرفصل رشته مقطع مربوطه ، امكان اخذ درس تا سقف تعيين شده وجود نداشته باشد و در نتيجه تعداد واحدهاي درسي كمتر از تعداد ياد شده در جدول فوق باشد دانشجويان ممتاز مشمول دريافت تخفيف شهريه مي گردند .
تبصره 2 : تخفيف دانشجويان رتبه اول تا سوم ، مشمول دوره دكتري تخصصي نمي شود .
تبصره 3 : در خصوص مقطع دكتري حرفه اي تخفيف پس از تاييد كميته تخفيفات شهريه دانشجويي استان اعطاء مي گردد .
6-1- به دانشجويان رتبه اول در هر رشته ورودي هر سال در مقاطع ذكر شده در جدول ، معادل پانزده درصد (15%) و براي رتبه هاي دوم و سوم معادل ده درصد (10%) در نيمسال بعد تخفيف شهريه تعلق ميگيرد .
تبصره 1 : براي احراز رتبه اول تا سوم هر رشته ورودي لازم است نمرات دانشجويان ثبت و ميانگين نيمسال مربوط براي تمام دانشجويان مشخص شود لذا در مواردي كه به دليل تاخير در اعلام نمرات امتحاني برخي از دروس ، گزينش دانشجوي ممتاز هر رشته در هر سال تا قبل از ثبت نام نيمسال بعد ميسر نشود در اين صورت تخفيف شهريه دانشجويان ذينفع به حساب طلب وي منظور خواهد شد .
تبصره 2 : تخفيف شهريه شامل نيمسال تابستاني نمي شود.
تبصره 3 : نظر به سقف تعداد واحدهاي درسي در نيمسال تابستاني تعيين دانشجويان رتبه اول تا سوم تنها براي نيمسال هاي اول و دوم هر سال تحصيلي انجام مي پذيرد و رتبه اخذ شده در نيمسال تابستاني ملاك تعيين رتبه نخواهد بود .
تبصره 4 : دانشجويان ممتاز براي مقاطع كارداني ، كارشناسي ناپيوسته و كارشناسي ارشد از سال ورود حداكثر 3 نيمسال ، كارشناسي پيوسته 7 نيمسال و دكتري حرفه اي 10 نيمسال مي توانند از مفاد اين ماده استفاده نمايند .

به منظور جذب نخبگان علمي و تشويق پذيرفته شدگان ممتاز آزمون سراسري براي ثبت نام در دانشگاه آزاد اسلامي تخفيف هايي به شرح جدول هاي زير در طول تحصيل در نظر گرفته شده است .

جدول تخفيف شهريه نفرات برتر آزمون كارشناسي و دكتري حرفه اي
مجموعه مقطع پذيرش 25 درصد تخفيف در طول تحصيل 15 درصد تخفيف در طول تحصيل
فني مهندسي كارشناسي نفرات اول تا پانزدهم نفرات شانزدهم تا سي ام
علوم تجربي و كشاورزي كارشناسي و دكتري حرفه اي نفرات اول تا پانزدهم نفرات شانزدهم تا سي ام
علوم انساني كارشناسي نفرات اول تا دهم نفرات يازدهم تا بيستم
زبان هاي خارجي كارشناسي نفرات اول تا دهم نفرات يازدهم تا بيستم
هنر كارشناسي نفرات اول تا دهم نفرات يازدهم تا بيستم
پزشكي دكتري حرفه اي نفرات اول تا پنجم نفرات ششم تا دهم
جدول تخفيف شهريه نفرات برتر آزمون كارشناسي ارشد
تعداد شركت كنندگان حاضر در آزمون نفر اول نفر دوم نفر سوم
500-100 نفر 10% 8% 5%
1000-500 نفر 15% 10% 10%
بيشتر از 1000 نفر 25% 15% 10%
تبصره 1 : واجدين شرايط توسط مركز آزمون دانشگاه آزاد اسلامي به واحدهاي دانشگاهي معرفي مي شوند .
تبصره 2 : اين ماده شامل پذيرفته شدگان مقطع دكتري تخصصي نمي شود
تبصره 3 : سقف مجاز اعطاي تخفيف براي واجدين شرايط اين ماده در مقاطع كارشناسي پيوسته 8 نيمسال و كارشناسي ارشد 4 نيمسال و براي دكتري حرفه اي 10 نيمسال مي باشد
تبصره 4 : در صورتيكه دانشجويان مشمول اين ماده در هر نيمسال از دوره تحصيلي خود مشروط شوند از نيمسال بعد مشمول اعطاي تخفيف نخواهند بود.

جهت تشويق دانشجوياني كه طول مدت تحصيل در مسابقات ورزشي منطقه اي و سراسري دانشگاه آزاد اسلامي ، مسابقات كشوري ، تورنمنت هاي بين المللي ( اعم از مسابقات آسيايي ، جهاني و چندكشور ) به مدال دست مي يابند به تناسب عناوين قهرماني ، تخفيف شهريه به شرح جدول شماره زير تعلق مي گيرد .

جدول ميزان تخفيف شهريه دانشجويان قهرمان
رديف سطح قهرماني مرتبه قهرماني
اول دوم سوم
1 قهرماني استاني دانشگاه آزاد اسلامي 15% 10% 5%
2 قهرماني كشوري ( فدراسيون ورزشي ) 25% 20% 15%
3 مسابقات سراسري دانشگاه آزاد اسلامي ، المپياد دانشجويي كشور 30% 25% 20%
4 مسابقات بين المللي ، غرب آسيا ، داخل سالن ، مسابقات ساحلي آسيا ، پيشكسوتان ، مسابقات آسيا ، اقيانوسيه ، آسيايي جهاني سبك ، رشته هاي رزمي آسيايي 35% 30% 25%
5 بازي هاي كشورهاي اسلامي ، مسابقات آسيايي ( تمام ره ها ) جهاني ( نوجوانان ، جوانان ) ارتشهاي جهان ، دانشجويان آسيا ، بازيهاي ساحلي آسيا ، باشگاه هاي آسيا ، رشته هاي رزمي جهاني 50% 45% 40%
6 مسابقات جهاني بزرگسالان 55% 50% 45%
7 يونيور سياد ، دانشجويان جهان ، بازيهاي آسيايي ، پارآسيايي 80% 70% 60%
8 المپيك و پاراالمپيك 100% 90% 80%
تبصره 1 : مسابقاتي كه با عنوان كاپ و جام برگزار مي شود معادل رديف 4 محاسبه مي گردد .
تبصره 2 : داوراني كه داراي درجه بين المللي مي باشند و با گواهي وزارت ورزش و جوانان ،داوري آنان در رويدادهاي ورزشي سطح بندي مي گردد ، پس از تاييديه معاونت ورزش دانشگاه مشمول تخفيف شهريه رديف دوم جدول فوق مي گردند . ضمناً داوراني كه مشمول تسهيلات تخفيف شهريه مي شوند مي بايست كتباً متعهد گردند كه در رويدادهاي ورزشي دانشگاه همكاري داشته باشند . در غير اين صورت تسهيلات مربوط به حالت تعليق در مي آيد .
8-1- رشته هاي ورزشي مشمول جدول فوق مربوط به كليه رشته هاي ورزشي فدراسيون هاي تحت پوشش وزارت ورزش و جوانان مي باشد و هر گونه تغيير اعم از كسر يا اضافه شدن رشته هاي مذكور بايد به تاييد رياست دانشگاه برسد .
تبصره 3 : به رشته هاي اجمن هاي ورزشي تحت پوشش فدراسيون ورزش همگاني صرفاً پس از بررسي و تاييد معاونت ورزشي دانشگاه حسب مندرجات جدول فوق تخفيف شهريه تعلق مي گيرد .
8-2- اعطاي تخفيف شهريه مشروط به اخذ تعهد كتبي طبق فرم (الف) مبني بر همكاري مستمر ورزشكار قهرمان يا واحد دانشگاهي و سازمان مركزي هنگام برگزاري مسابقات داخلي يا برون مرزي در مدت باقي مانده از طول دوره تحصيل خواهد بود .
8-3- علاوه بر تخفيف هاي فوق الذكر به دانشجوياني كه در رشته هاي مختلف ورزشي به صورت تيمي حائز عناوين ( تيم هاي اول ، دوم و سوم ) مي گردند و در دانشگاه آزاد اسلامي مشغول به تحصيل مي باشند نيز تخفيف تعلق مي گيرد .
8-4- تخفيف هاي مندرج در جدول فوق صرفاً به مربياني كه در رشته هاي مختلف ورزشي به صورت تيمي حائز عناوين ( تيم هاي اول ، دوم و سوم ) مي گردند و در دانشگاه آزاد اسلامي مشغول به تحصيل مي باشند تعلق مي گيرد .
8-5- واحدهاي دانشگاهي با توجه به تاييد سازمان مركزي بايد تخفيف هاي اعمال شده را عيناً به دانشجويان قهرمان اعطا كرده و سپس جهت دريافت سهم خود از سازمان مركزي اقدام نمايد و هر گونه تغيير در ميزان درصد تخفيف شهريه ورزشكاران توسط واحدهاي دانشگاهي اكيداً ممنوع مي باشد .
8-6- در مواردي كه حكم قهرماني با تاخير صادر شود ، واحد با تاييد سازمان مركزي و با اخذ تعهد از دانشجو طبق فرم (4/56) براي ارائه حكم قهرماني مكلف به اعطاي تخفيف مي باشد .
8-7- كليه قهرمانان سطوح استاني ، كشوري و بين المللي در بدو ورود به دانشگاه ، مشروط بر آنكه از تاريخ صدور حكم قهرماني آنان بيش از سه سال سپري نشده باشد ، مشمول تخفيف هاي مندرج در رديف هاي 1،2،3و4 جدول فوق مي شوند .
8-8- اعطاي تخفيف شهريه به دانشجويان قهرمان رديف هاي 5،6،7و8 كه به تاييد مراجع ذيربط رسيده باشد موكول به تاييد وزارت ورزش و جوانان ،ارائه اصل حكم قهرماني و پس از بررسي و تاييد معاونت ورزشي سازمان مركزي از بدو ورود به دانشگاه حسب مورد با اخذ تعهد كتبي طبق فرم (5/56) مبني بر همكاري مستمر ورزشكاران قهرمان با واحد دانشگاهي و سازمان مركزي هنگام برگزاري رويدادهاي داخلي يا برون مرزي به تريب زير قابل اجرا مي باشد :
دانشجوياني كه مقام هاي اول ، دوم و سوم را كسب نموده اند در مقاطع تحصيلي كارداني ، كارشناسي ناپيوسته 4 نيمسال ، كارشناسي پيوسته 8 نيمسال ، كارشناسي ارشد 4 نيمسال ، دكتري تخصصي 3 نيمسال و دكتري حرفه اي 6 نيمسال مشمول تخفيفات مندرج در جدول فوق مي گردند .
تبصره 4 : سقف اعطاي تسهيلات رديف هاي 1،2و3 جدول فوق صرفاً براي هر حكم قهرماني يك نيمسال تحصيلي مي باشد.
تبصره 5 : سقف اعطاي تسهيلات رديف 4 جدول فوق صرفاً دو نيمسال تحصيلي و براي هر حكم قهرماني قابل اجرا مي باشد.
8-9- به دانشجوياني كه در دوران تحصيل در دانشگاه آزاد اسلامي موفق به كسب مدال در مسابقات آسيايي ، جهاني و المپيك و پاراالمپيك مي گردند به عنوان پاداش به تريب دو ، سه و چهار سكه بهار آزادي يا معادل ريالي آن بنا به پيشنهاد معاونت ورزش دانشگاه و تاييد رئيس دانشگاه آزاد اسلامي اهدا مي گردد .
8-10- دانشجوياني كه در هر نيمسال تحصيلي موفق به كسب عناوين قهرماني شوند مي توانند از بالاترين تخفيف شهريه طبق جدول فوق استفاده نمايند .
8-11- به دانشجوياني كه به عنوان ورزشكار در باشگاه فرهنگي ورزشي دانشگاه شاغل هستند علاوه بر تسهيلات فوق به تشخيص معاونت ورزشي دانشگاه از 10% تا 20% تخفيف شهريه ويژه تعلق خواهد گرفت .

جهت ترغيب دانشجويان به حفظ و درك مفاهيم قرآن كريم و تشويق دانشجوياني كه در رشته هاي حفظ و ترجمه فارسي قرآن كريم و قرائت در مسابقات با جشنواره هاي قرآن و عترت داخلي يا خارجي حائز رتبه مي شوند . تخفيف شهريه بر اساس جدول و با رعايت نكات زير تعلق ميگيرد :

1-9- زمان اعطاي تخفيف شهريه ، اولين نيم سال تحصيلي پس از احراز رتبه و دريافت گواهي و تاييديه مربوطه مي باشد.
2-9- دانشجويان حافظ قرآن كريم در بدو ورود به دانشگاه جهت برخورداري از امتيازهاي اعطايي اين آيين نامه درخواست خود را به كانون قرآن و عترت واحد ارائه مي دهند . كانون قرآن و عترت نسبت به برگزاري آزمون حفظ و ترجمه فارسي قرآن كريم اقدام نموده و در صورت كسب حداقل 80 امتياز از 100 امتيار ، درخواست دانشجو را جهت برگزاري آزمون ، تعيين رتبه و صدور گواهي به مركز فعاليت ها و پژوهش هاي قرآن و عترت ارسال مي كند .
3-9- اعطاي تخفيف هاي مورد نظر براي يك بار و با كسب رتبه در مقطع و رشته ي مورد نظر است و اعطاي تخفيف بيش از يك بار به يك دانشجو منوط به موفقيت در آزمون مقطع بالاتر و با ارتقاي رتبه در يك سطح از مسابقات با ارتقاي سطح مسابقات مي باشد به استثناي حفظ كل قرآن كريم كه در صورت تداوم حفظ و گواهي مركز فعاليت ها و پژوهش هاي قرآن و عترت مي تواند در هر نيم سال از اين امتياز استفاده كند .
4-9- اعطاي مجدد تخفيف هاي مورد نظر به قاريان ممتاز كشوري فقط در صورت كسب رتبه بالاتر امكان پذير است .
5-9- اعطاي تخفيف شهريه مجدد طبق بند (3-9-) مشروط به مشاركت مستمر دانشجوي قاري يا حافظ در برنامه هاي قرآن دانشگاه آزاد اسلامي در مدت باقي مانده تحصيل با تاييد كانون قرآن و عترت واحد و مركز فعاليت ها و پژوهش هاي قرآن و عترت خواهد بود . توضيح : نمونه برگ هاي لازم و روال اجرايي توسط مركز فعاليت ها و پژوهش هاي قرآن و عترت به واحدها ارسال خواهد شد .
جدول تخفيف هاي اعطايي شهريه به دانشجويان قاري برجسته قرآن كريم
سطح مسابقات يا جشنواره مقطع حفظ و ترجمه فارسي تخفيف اعطايي به ترتيب رتبه و درصد تامين كننده تخفيف شهريه
     
مسابقات سراسري دانشگاه آزاد اسلامي سطح استان 10 جزء
 15 جزء
 20 جزء
 25 جزء
 30 جزء
5
 10
 10
 15
 20
-
 -
 5
 10
 15
-
 -
 5
 5
 10
100 درصد توسط واحد دانشگاهي با ارائه ي گواهي از مركز فعاليت ها و پژوهش هاي قرآن و عترت
مسابقات سراسري دانشگاه آزاد اسلامي ، دانشگاه دولتي ، مسابقات كشوري ، سازمان اوقاف و امور خيريه 10 جزء
 15جزء
 20 جزء
 25 جزء
 30 جزء
10
10
15
20
 25
-
-
 10
 15
 20
-
 -
 5
 10
 15
50 درصد توسط واحد دانشگاهي مربوط و 50 درصد توسط سازمان مركزي ارايه گواهي از دبيرخانه يا سازمان برگزار كننده و تاييد مركز فعاليت ها پژوهش هاي قرآن و عترت
مسابقات بين المللي 15 جزء
 20جزء
 25جزء
 30جزء
20
 20
 25
 30
15
15
20
25
10
 10
 15
 20
سطح مسابقات يا جشنواره ها تخفيف هاي اعطايي به ترتيب رتبه و درصد تامين كننده ي تخفيف شهريه
اول دوم سوم
مسابقات سراسري آموزشي قرآن و عترت سطح استان 15 10 5 100 درصد توسط واحد دانشگاهي با ارائه گواهي از مركز فعاليت ها و پژوهشهاي قرآن و عترت
مسابقات سراسري دانشگاه آزاد اسلامي ، دانشگاه دولتي ، مسابقات كشوري ،سازمان اوقاف و امور خيريه 20 15 10 50 درصد توسط واحد دانشگاهي 50 درصد توسط سازمان مركزي ارائه گواهي از دبيرخانه يا سازمان برگزار كننده و تاييد مركز فعاليت ها و پژوش هاي قرآن و عترت
مسابقات بين المللي 30 25 20  
تبصره 1 : دانشجوياني كه با اخذ حداقل 80 امتياز در آزمون تسلط بر حفظ قرآن كريم ( بند 2-9) مشمول تخفيف مي شوند معادل 80% رتبه اول سطح منطقه از تخفيف برخوردار مي گردند .

دانشجوياني كه در مسابقات فرهنگي ، هنري دانشگاه شركت كرده و مقام كسب نمايند بر حسب جدول زير يك نيم سال تحصيلي از تخفيف شهريه از محل بودجه فرهنگي برخوردار مي شوند .

جدول تخفيف نفرات برتر مسابقات سراسري فرهنگي ، هنري
رديف سطوح مسابقات امتياز اعطايي به ترتيب رتبه براي يك ترم تحصيلي تاييد كننده امتياز تامين كننده تخفيفات
اول دوم سوم
1 استان15 15  10 5 دبير هيات امناي استاني واحد دانشگاهي
2 كشوري 20 15 10 معاونت فرهنگي سازمان مركزي 50% واحد دانشگاهي
 50% سازمان مركزي
تبصره : رشته ها و حداقل امتياز براي احراز رتبه هاي اول تا سوم در هر دوره به پيشنهاد معاون دانشجويي فرهنگي دانشگاه و تاييد رئيس دانشگاه تعيين و به واحدهاي دانشگاهي ابلاغ مي شود .

نظر به اينكه ارتقاي سطح فعاليت هاي پژوهشي و جذب نخبگان از مجوزهاي اساسي و حياتي دانشگاه مي باشد . از اين رو دانشجويان عضو فعال باشگاه پژوهشگران جوان با توجه به عضويت دائم و مستمر در باشگاه و ميزان فعاليت در هر سال تحصيلي يك بار بنا بر پيشنهاد شوراي باشگاه و تاييد رئيس باشگاه طبق جدول زير به اخذ لوح تقدير مفتحر مي شود .

جدول نحوه تشويق دانشجويان عضو باشگاه پژوهشگران جوان و انجمن هاي علمي
نوع فعاليت نوع تشويق
قرائت مقاله در همايش ها لوح تقدير
چاپ مقاله در همايش ها و مجلات معتبر لوح تقدير
ارائه طرح هاي تحقيقاتي مفيد لوح تقدير و ده درصد (10% ) تخفيف شهريه
ترجمه ، تاليف و گردآوري كتاب لوح تقدير و پانزده درصد (15%) تخفيف شهريه
رتبه اول مسابقات علمي و جشنوار هاي رسمي كشوري ( اعم از عضو باشگاه يا غير عضو ) لوح تقدير و بيست درصد (20%) تخفيف شهريه
تبصره 1 : تخفيف هاي اين بند از محل بودجه پژوهشي واحد و پس از تاييد معاونت پژوهشي دانشگاه تامين خواهد شد .
تبصره 2 : چنانچه دانشجو در بيش از يك مورد حائز شرايط شود در صورت تاييد كميته تخفيفات شهريه دانشجويي استان در اولين نيمسال بعد از احراز شرايط به شرط آنكه مجموع تخفيف بيش از سي درصد (30%) شهريه نباشد تخفيف شهريه اعمال خواهد شد .

به منظور حمايت از نخبگان علمي كه در مسابقات آسيايي و جهاني رتبه هاي اول تا سوم را با تاييد معاونت پژوهشي دانشگاه كسب كننده تخفيف هايي به شرح زير در مدت زمان تحصيل اعطاء مي شود .

جدول شماره 10 : تخفيف دانشجويان داراي عناوين علمي
عنوان رتبه اول دوم سوم
آسيايي 30% 25% 20%
جهاني 35% 30% 35%
تبصره : تخفيف هاي اين بند از محل بودجه پژوهشي واحد تامين مي شود .

جهت كمك و رفاه حال خانواده هايي كه هم زمان بيش از يك دانشجو شاغل به تحصيل در دانشگاه آزاد اسلامي دارند و توان پرداخت شهريه را به صورت كامل ندارند ، علاوه بر حق استفاده از مزاياي صندوق رفاه دانشجويان ، پس از تاييد كميته تخفيفات شهريه دانشجويي واحد تا مقطع كارشناسي ارشد و تاييد كميته تخفيفات شهريه دانشجويي استان براي مقاطع دكتري حرفه اي و تخصصي در صورتي كه در نيمسال قبل مشروط نباشد به شرح جدول زير تخفيف در نظر گرفته مي شود .

جدول ميزان تخفيف دانشجوياني كه بيش از يك دانشجو در خانواده در دانشگاه آزاد اسلامي دارند .
تعداد اعضاي خانواده كارداني و كارشناسي كارشناسي ارشد دكتري حرفه اي و تخصصي
2 نفر 15% 10%  
3 نفر 20% 15% 5%
بيش از 3 نفر 25% 20% 5%
تبصره 1 : در نيمسال اول تحصيلي شرط معدل منظور نمي شود .
تبصره 2 : منظور از دانشجوي شاغل به تحصيل همسر دانشجو ، پدر ، مادر و فرزندان تحت تكفل است كه در صورت تداوم با رعايت ساير ضوابط براي كليه ترم هاي تحصيلي قابل اعمال است .
تبصره 3 : جهت رعايت سقف 75% درصد از كل شهريه در واحد دانشگاهي ، ميزان تخفيف جدول فوق بنا بر نظر كميته تخفيفات شهريه دانشجويي قابل تعديل است .

به منظور تشويق و توسعه فرهنگ كارآفريني در دانشگاه ، به دانشجوياني كه طرح هاي كارآفريني برگزيده ارائه نموده اند به شرح زير تخفيف داده مي شود :

الف– طرح كارآفريني برگزيده كشوري معادل 30%
ب-طرح كارآفريني برگزيده استاني 20%
ج- طرح كارآفريني برگزيده واحد دانشگاهي 10%

تبصره 1 : طرح ها مي بايست مجوزهاي مربوطه را از مراجع ذيصلاح اخذ نمايد.
تبصره 2 : طرح كارآفريني برگزيده كشوري و استاني بايد توسط شوراي پژوهشي واحد دانشگاهي تاييد شده باشد .

دانشجوياني كه داراي بيماري هاي خاص ( ديابت نوع اول ، سرطان ، ام اس و ... ) هستند بر حسب مقطع (كارداني و كارشناسي 25% ، كارشناسي ارشد 15% و دكتري حرفه اي و تخصصي 10% ) با ارائه مدارك و گواهي معتبر از سازمان ها و انجمن هاي مرتبط اعطا گردد . و بررسي احراز صحت گواهي ارائه شده و اعطاي تخفيف به عهده كميته تخفيفات شهريه دانشجويي واحد و يا استان خواهد بود .

تبصره : جهت رعايت سقف 75% درصد از كل شهريه در واحد دانشگاهي ، ميزان تخفيف مورد اشاره بنا بر نظر كميته تخفيفات شهريه واحد قابل تعديل است .
تبصره 1 : در خصوص مقاطع دكتري حرفه اي و تخصصي مدارك با تاييد كميته تخفيفات شهريه استان اعطا مي گردد.

به منظور فراهم آوردن تسهيلات براي تحصيل همگان ، به دانشجويان اقشار كم درآمد و بيبضاعت كه تمكن مالي جهت پرداخت كامل شهريه را ندارند و مستحق دريافت تخفيف هستند بنا به نظر كميته تخفيفات شهريه دانشجويي واحد و يا استان براي مقاطع كارداني و كارشناسي تا سقف 20% ، مقطع كارشناسي ارشد 15% و دكتري حرفه اي 10% تخفيف در نظر گرفته شود .

تبصره 1 : دانشجويان دكتري تخصصي مشمول دريافت تخفيف اين ماده نمي گردند .

به منظور كاهش نابرابريهاي اجتماعي و محروميت هاي دانشجويان تحت پوشش كميته امداد امام خميني (ره) و سازمان بهزيستي كشور بر اساس تفاهم نامه هاي مشترك با سازمان هاي مذكور ، درصدي مشخص به عنوان تخفيف شهريه براي ايندسته از دانشجويان در نظر گرفته مي شود كه هر ساله به طور جداگانه ابلاغ مي گردد.

تاریخ به روز رسانی:
1399/05/12
تعداد بازدید:
436
دانشگاه آزاد اسلامی نیشابور
آدرس : استان خراسان رضوی،  نیشابور،  بلوار پژوهش،  مجتمع دانشگاه آزاد اسلامی واحد نیشابور  
 کدپستی  : 9319975853         تلفن :  10-42621901   
نمابر:42615472  
ارتباط با ما:Neyshabur@iau-neyshabur.ac.ir
info@iau-neyshabur.ac.ir
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه آزاد اسلامي - واحد نيشابور مي باشد.
Powered by DorsaPortal