جدول شهريه

توجه :

  1. شهريه هاي مشاهده شده مربوط به سال 98 مي باشد و افزايش شهريه سال 99 اعمال نشده است.
  2. در رشته هاي فني و علوم پايه دروس عملي و پايه به اين مبالغ اضافه خواهد شد كه در جدول محاسبه نشده است.
دكتري
شهريه رشته هاي علوم انساني وغير علوم انساني
رشته تحصيلي شهريه ثابت شهريه متغيير تعداد واحد نظري جمع شهريه ثابت و متغيير
دكتراي تخصصي-دوره اي :
حسابداري   ،   حقوق خصوصي   ،   روانشناسي عمومي   ،   روانشناسي   ،   علوم سياسي-مسائل ايران   ،   فيزيولوژي ورزشي   ،   فيزيولوژي ورزشي-فيزيولوژي ورزشي قلب و عروق و تنفس   ،   مديريت آموزشي   ،   مهندسي عمران-مديريت ساخت   ،   زبان و ادبيات فارسي
49,893,885 4,984,988 8 89,773,789
دكتراي تخصصي-دوره اي :
بيوشيمي   ،   شيمي-شيمي آلي   ،   علوم و صنايع غذايي-تكنولوژي مواد غذايي   ،   علوم و صنايع غذايي   ،   علوم و صنايع غذايي-ميكروبيولوژي مواد غذايي   ،   علوم و مهندسي صنايع غذايي-زيست فناوري مواد غذايي   ،   علوم و صنايع غذايي-فناوري مواد غذايي   ،   مهندسي برق-قدرت   ،   مهندسي شيمي   ،   مهندسي عمران-مهندسي و مديريت ساخت   ،   مهندسي كامپيوتر-سيستم هاي نرم افزاري   ،   مهندسي كامپيوتر-نرم افزار
74,616,350 4.984.988 8 114,496,254

شهريه رشته هاي علوم انساني و غيرعلوم انساني ( پژوهش محور )
رشته تحصيلي شهريه ثابت شهريه متغيير تعداد واحد نظري جمع شهريه ثابت و متغيير
دكتراي تخصصي-پژوهش محور :
حسابداري   ،   حقوق خصوصي   ،   روانشناسي عمومي   ،   زبان و ادبيات فارسي   ،   علوم سياسي-مسائل ايران   ،   فيزيولوژي ورزشي   ،   مديريت آموزشي
51,002,640 17,297,000 6 154,784,640
دكتراي تخصصي-پژوهش محور :
بيوشيمي   ،   علوم و صنايع غذايي-تكنولوژي مواد غذايي   ،   علوم و صنايع غذايي   ،   مهندسي برق-قدرت   ،   مهندسي شيمي   ،   مهندسي عمران-مهندسي و مديريت ساخت   ،   مهندسي كامپيوتر-سيستم هاي نرم افزاري   ،   مهندسي كامپيوتر-نرم افزار
76,274,500 17,297,000 6 180,056,500

شهريه رشته هاي علوم انساني (ترم آخر)
  هر واحد پايان نامه دكتري رشته هاي علوم انساني 16,920,979
شهريه ترم آخر هر پايان نامه دكتري رشته هاي علوم انساني(19 واحد) 321,498,601
(سه بخش رساله) 100 درصد شهريه ثابت 149,681,655
  جمع رساله (به ريال) 471,180,256

شهريه رشته هاي غير علوم انساني (ترم آخر)
  هر واحد پايان نامه دكتري رشته هاي فني و پايه 16,920,979
شهريه ترم آخر هر پايان نامه دكتري رشته هاي علوم انساني(19 واحد) 321,498,601
(سه بخش رساله) 100 درصد شهريه ثابت 223,849,050
  جمع رساله (به ريال) 545,347,651
كارشناسي ارشد
شهريه رشته هاي علوم انساني
رشته تحصيلي شهريه ثابت شهريه متغيير تعداد واحد نظري جمع شهريه ثابت و متغيير
آمار اجتماعي و اقتصادي   ،   آموزش زبان انگليسي   ،   آموزش زبان فارسي به غيرفارسي زبانان   ،   حسابداري   ،   حسابرسي   ،   حقوق جزا و جرم شناسي   ،   حقوق خصوصي   ،   روانشناسي باليني   ،   روانشناسي عمومي   ،   زبان و ادبيات انگليسي   ،   زبان و ادبيات فارسي   ،   عرفان اسلامي   ،   علوم سياسي   ،   فقه و مباني حقوق اسلامي   ،   مديريت اجرايي   ،   مديريت آموزشي   ،   مديريت بازرگاني-بازاريابي   ،   مديريت بازرگاني-بازرگاني بين المللي   ،   مديريت بازرگاني-بازرگاني داخلي   ،   مديريت بازرگاني-تجارت الكترونيكي   ،   مديريت بازرگاني-كارآفريني   ،   مديريت بازرگاني   ،   مديريت بازرگاني-مديريت استراتژيك   ،   مديريت بازرگاني-مديريت بيمه   ،   مديريت بازرگاني-مديريت تحول   ،   مديريت بازرگاني-مديريت مالي   ،   مديريت دولتي-بودجه و ماليه عمومي   ،   مديريت دولتي-مديريت مالي دولتي   ،   مديريت كسب و كار-بازاريابي   ،   مديريت مالي   ،   مشاوره و راهنمايي   ،   الهيات و معارف اسلامي-فقه و مباني حقوق اسلامي 19,018,395 1,340,370 8 29,741,355

شهريه رشته هاي علوم انساني (ترم آخر)
  شهريه هر واحد پايان نامه ارشد 6,528,375
شهريه ترم آخر شهريه پايان نامه ارشد (6 واحد) 39,170,250
50 درصد شهريه ثابت 9,509,198
جمع پايان نامه(به ريال)   48,679,448

شهريه رشته هاي غيرعلوم انساني
رشته تحصيلي شهريه ثابت شهريه متغيير تعداد واحد نظري جمع شهريه ثابت و متغيير
اگروتكنولوژي-فيزيولوژي گياهان زراعي   ،   ميكروبيولوژي-صنعتي   ،   ميكروبيولوژي-ميكروب هاي بيماري زا   ،   بيوشيمي   ،   رياضي محض-آناليز   ، رياضي-آناليز   ،   زيست شناسي-علوم گياهي-سيستماتيك اكولوژي   ،   زيست شناسي-علوم گياهي-فيزيولوژِي گياهي   ،   زيست شناسي جانوري-زيست شناسي سلولي و تكويني   ،   زيست شناسي سلولي و مولكولي-بيوشيمي   ،   زيست شناسي سلولي و مولكولي--ژنتيك   ،   زيست شناسي سلولي و مولكولي-علوم سلولي و مولكولي   ،   زيست شناسي سلولي و مولكولي-ميكروبيولوژي   ،   زيست شناسي گياهي-فيزيولوژي   ،   زيست شناسي-بيوشيمي   ،   زيست شناسي-ژنتيك   ،   زيست شناسي-علوم سلولي و مولكولي   ،   زيست شناسي-ميكروبيولوژي   ،   ژنتيك   ،   شيمي-شيمي آلي   ،   شيمي-شيمي تجزيه   ،   علوم گياهي-سيستماتيك و بوم شناسي   ،   علوم گياهي-فيزيولوژي   ،   كشاورزي-زراعت   ،   مهندسي برق-الكترونيك   ،   مهندسي برق-سيستم هاي قدرت   ،   مهندسي برق-قدرت   ،   مهندسي برق-مدارهاي مجتمع الكترونيك   ،   مهندسي زراعت   ،   مهندسي عمران-مهندسي سازه   ،   مهندسي كامپيوتر-نرم افزار   ،   مهندسي معماري   ،   مهندسي مكانيك-تبديل انرژي   ،   مهندسي مواد-خوردگي و حفاظت مواد   ،   مهندسي مواد-مهندسي خوردگي و حفاظت مواد   ،   ميكروبيولوژي 20,800,403 1,340,370 8 31,523,363

شهريه رشته هاي غير علوم انساني (ترم آخر)
  شهريه هر واحد پايان نامه ارشد 6,528,375
شهريه ترم آخر شهريه پايان نامه ارشد (6 واحد) 39,170,250
50 درصد شهريه ثابت 10,400,201
جمع پايان نامه(به ريال)   49,570,451
پرستاري و مامايي
رشته تحصيلي شهريه ثابت شهريه متغيير تعداد واحد نظري جمع شهريه ثابت و متغيير
پرستاري-كارشناسي پيوسته-دوره اي
مامايي-كارشناسي پيوسته-دوره اي
19,343,486 با دروس نظري ،عملي وباليني 20 بين 45,000,000 تا 48,000,000
پرستاري-خودگردان
مامايي-خودگردان
63,381,875 ندارد ندارد 67,381,875
كارشناسي پيوسته
شهريه رشته هاي علوم انساني و غيرعلوم انساني
رشته تحصيلي شهريه ثابت شهريه متغيير تعداد واحد نظري جمع شهريه ثابت و متغيير
كارشناسي پيوسته-دوره اي :
علوم و مهندسي صنايع غذايي
فناوري اطلاعات
مهندسي كشاورزي-علوم و صنايع غذايي
كارشناسي پيوسته-پاره وقت :
فناوري اطلاعات
مهندسي كامپيوتر
4,556,463 356,783 15 9,908,388

رشته تحصيلي شهريه ثابت شهريه متغيير تعداد واحد نظري جمع شهريه ثابت و متغيير
كارشناسي پيوسته-دوره اي:
شيمي كاربردي
مهندسي عمران-آب
مهندسي معماري
4,720,847 356,783 15 9,908,388

رشته تحصيلي شهريه ثابت شهريه متغيير تعداد واحد نظري جمع شهريه ثابت و متغيير
كارشناسي پيوسته-دوره اي :
اقتصاد   ،   آمار   ،   آموزش زبان انگليسي   ،   رياضي-رياضي كاربردي   ،   زراعت و اصلاح نباتات   ،   زيست شناسي سلولي و مولكولي-بيوتكنولوژي
زيست شناسي سلولي و مولكولي-زيست فناوري   ،   زيست شناسي سلولي و مولكولي   ،   زيست شناسي گياهي   ،   زيست شناسي-علوم گياهي   ،   زيست شناسي-عمومي   ،   زيست فناوري   ،   علوم اقتصادي-اقتصاد پول و بانكداري   ،   علوم اقتصادي-اقتصاد صنعتي   ،   علوم كامپيوتر   ،   كامپيوتر-نرم افزار   ،   كشاورزي-زراعت و اصلاح نباتات   ،   گرشگري   ،   مديريت بازرگاني   ،   مديريت بيمه   ،   مديريت جهانگردي   ،   مواد-متالورژي صنعتي   ،   مهندسي توليد و ژنتيك گياهي   ،   مهندسي عمران-عمران   ،   مهندسي كامپيوتر-فناوري اطلاعات   ،   مهندسي كامپيوتر   ،   مهندسي كامپيوتر-نرم افزار   ،   مهندسي كشاورزي-اقتصاد كشاورزي   ،   مهندسي مواد و متالورژي   ،   مهندسي مواد و متالورژي-مهندسي متالورژي   ،   مهندسي مواد و طراحي صنايع غذايي   ،   اقتصاد كشاورزي   ،   الهيات و معارف اسلامي-اديان و عرفان   ،   حسابداري   ،   حقوق   ،   روانشناسي   ،   زبان و ادبيات فارسي

كارشناسي پيوسته -پاره وقت :
حسابداري   ،   زيست شناسي-علوم گياهي   ،   كامپيوتر-نرم افزار   ،   مديريت بازرگاني   ،   مديريت بيمه   ،   مديريت جهانگردي   ،   مواد-متالورژِي صنعتي   ،   مهندسي كامپيوتر-فناوري اطلاعات
4,437,875 356,783 15 9,789,620

رشته تحصيلي شهريه ثابت شهريه متغيير تعداد واحد نظري جمع شهريه ثابت و متغيير
مهندسي مكانيك-كارشناسي پيوسته-دوره اي 7,683,675 406,511 15 13,781,340
كارشناسي ناپيوسته
رشته تحصيلي شهريه ثابت شهريه متغيير تعداد واحد نظري جمع شهريه ثابت و متغيير
كارشناسي ناپيوسته دوره ا ي :
علمي كاربردي معماري
مهندسي علوم و صنايع غذايي-صنايع غذايي
مهندسي كشاورزي-علوم و صنايع غذايي
5,783,723 406,511 15 11,881,388

رشته تحصيلي شهريه ثابت شهريه متغيير تعداد واحد نظري جمع شهريه ثابت و متغيير
كارشناسي ناپيوسته-دوره اي :
آموزش ابتدايي
آموزش زبان انگليسي
حسابداري
علمي كاربردي حسابداري
مديريت بازرگاني
مهندسي تكنولوژي متالورژي-ذوب فلزات
مهندسي فناوري متالورژي-ذوب فلزات
4,437,875 356,783 15 9,789,620

رشته تحصيلي شهريه ثابت شهريه متغيير تعداد واحد نظري جمع شهريه ثابت و متغيير
كارشناسي ناپيوسته-دوره اي :
مهندسي تكنولوژي عمران-عمران
مهندسي اجرايي عمران
مهندسي تكنولوژي ساختمان
مهندسي تكنولوژي معماري-معماري
5,732,991 406,511 15 11,830,656

رشته تحصيلي شهريه ثابت شهريه متغيير تعداد واحد نظري جمع شهريه ثابت و متغيير
معماري-كارشناسي ناپيوسته-دوره اي 5,029,324 406,511 15 11,126,989
مهندسي تكنولوژي ساخت و توليد-ماشين ابزار-كارشناسي ناپيوسته-دوره اي 5,530,053 406,511 15 11,627,553
مهندسي تكنولوژِي نرم افزار كامپيوتر-نرم افزار-كارشناسي ناپيوسته-دوره اي 5,580,785 406,511 15 11,678,450
تربيت دبير تربيت بدني و علوم ورزشي-كارشناسي ناپيوسته-دوره اي 5,800,088 406,511 15 11,897,753
كارداني
رشته تحصيلي شهريه ثابت شهريه متغيير تعداد واحد نظري جمع شهريه ثابت و متغيير
مديريت بازرگاني -كارداني- دوره اي
آموزش ابتدايي-كارداني-دوره اي
3,050,560 304,414 15 7,616,770
تاریخ به روز رسانی:
1399/05/27
تعداد بازدید:
1147
دانشگاه آزاد اسلامی نیشابور
آدرس : استان خراسان رضوی،  نیشابور،  بلوار پژوهش،  مجتمع دانشگاه آزاد اسلامی واحد نیشابور  
 کدپستی  : 9319975853         تلفن :  10-42621901   
نمابر:42615472  
ارتباط با ما:Neyshabur@iau-neyshabur.ac.ir
info@iau-neyshabur.ac.ir
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه آزاد اسلامي - واحد نيشابور مي باشد.
Powered by DorsaPortal