مدارك موردنياز براي ثبت نام
 • مدارك لازم قبول شدگان دكتري
  1. اصل شناسنامه عكس دار و دو برگ تصوير از تمام صفحات آن
  2. اصل و يك برگ فتوكپي كارت ملي
  3. شش قطعه عكس تمام رخ 4×3 پشت نويسي شده (براي مشمولين 12 قطعه)
  4. اصل مدرك كارشناسي ارشد مورد تاييد موسسات آموزش عالي معتبر و يك برگ تصوير آن و يا گواهي اتمام دوره كارشناسي مورد تاييد موسسات آموزش عالي معتبر و ريزنمرات دوره كارشناسي
  5. ارائه مدرك مشخص كننده وضعيت خدمت وظيفه عمومي (ويژه برادران)
 • مدارك لازم قبول شدگان كارشناسي ارشد
  1. اصل شناسنامه عكس دار و دو برگ تصوير از تمام صفحات آن
  2. اصل و يك برگ فتوكپي كارت ملي
  3. شش قطعه عكس تمام رخ 4×3 پشت نويسي شده (براي مشمولين 12 قطعه)
  4. اصل مدرك كارشناسي مورد تاييد موسسات آموزش عالي معتبر و يك برگ تصوير آن و يا گواهي اتمام دوره كارشناسي مورد تاييد موسسات آموزش عالي معتبر و ريزنمرات دوره كارشناسي
  5. ارائه مدرك مشخص كننده وضعيت خدمت وظيفه عمومي (ويژه برادران)
 • مدارك لازم قبول شدگان كارشناسي پيوسته
  1. اصل شناسنامه عكس دار و دو برگ تصوير از تمام صفحات آن
  2. اصل و يك برگ فتوكپي كارت ملي
  3. شش قطعه عكس تمام رخ 4×3 پشت نويسي شده (براي مشمولين 12 قطعه)
  4. اصل مدرك پيش دانشگاهي يا ديپلم نظام قديم و سه برگ تصوير آن و يا گواهي اتمام دوره پيش دانشگاهي يا ديپلم نظام قديم
  5. ارائه مدرك مشخص كننده وضعيت خدمت وظيفه عمومي (ويژه برادران)
 • مدارك لازم قبول شدگان كارشناسي ناپيوسته
  1. اصل شناسنامه عكس دار و دو برگ تصوير از تمام صفحات آن
  2. اصل و يك برگ فتوكپي كارت ملي
  3. شش قطعه عكس تمام رخ 4×3 پشت نويسي شده (براي مشمولين 12 قطعه)
  4. اصل مدرك كارداني مورد تاييد موسسات آموزش عالي معتبر و يك برگ تصوير آن و يا گواهي اتمام دوره كارداني مورد تاييد موسسات آموزش عالي معتبر و ريزنمرات دوره كارداني
  5. ارائه مدرك مشخص كننده وضعيت خدمت وظيفه عمومي (ويژه برادران)
تاریخ:
1397/06/06
تعداد بازدید:
1517
منبع:
دانشگاه آزاد اسلامی نیشابور
آدرس : استان خراسان رضوي،  نيشابور،  بلوار پژوهش،  مجتمع دانشگاه آزاد اسلامي واحد نيشابور  
 كدپستي  : 9319975853         تلفن :  10-42621901   
نمابر:42615472  
ارتباط با ما:Neyshabur@iau-neyshabur.ac.ir
info@iau-neyshabur.ac.ir
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه آزاد اسلامي - واحد نيشابور مي باشد.
Powered by DorsaPortal