English
۱۳۹۶ شنبه ۲۹ مهر
عضویت و ورود اعضاءنقشه سایتپست الکترونیکصفحه اصلی
 
 
 
ارزشيابي

معرفي : هر سيستم و سازماني براي دستيابي به ارتقا كيفي فعاليتها و خدمات خود بهارزشيابي نيازمند است لذا ارزشيابي در نظام آموزش عالي و آموزش پزشكي نيز از جايگاه ويژه اي برخوردار است و ابزاري را براي دانشگاه فراهم مي سازدتا بوسيله آن، فعاليتها، فرايندها و بروندادهاي خود را مورد بازنگري قرار داده و با شناسايي نقاط ضعف، قوت و نقايص در صدد بهبود و ارتقا وضعيت موجود برآيد. ارزشيابي يكي از جنبه‌هاي مهم در فرايند فعاليت‌هاي آموزشي است و اين امكان را فراهم مي‌سازد تا بر اساس نتايج آن, نقاط قوت و ضعف را مشخص نموده, با تقويت جنبه‌هاي مثبت و رفع نارسايي‌ها, در ايجاد تحول و اصلاح نظام آموزشي گام‌هاي مناسبي برداشته شود. ارتقاي كيفيت آموزش پزشكي مسئله اصلي سيستم آموزش پزشكي مي باشد و از ديرباز راهكارهاي متعددي مطرح و آزموده شده اند و ارزشيابي به عنوان يكي از اين ابزارهاي ارتقاي كيفيت به صورت هاي گوناگون مطرح شده است. حساسيت امر آموزش و توجه به فرآيندهاي آموزشي در دانشگاهها، ضرورت ارزشيابي را كه بهبود كيفيت آموزش و در نهايت بهبود و كارآيي و اثر بخشي سيستم آموزشي كشور را به دنبال خواهد داشت،‌ مورد تاكيد قرار مي دهد. لذا،‌ شناسايي وضعيت ارائه خدمات آموزشي مي تواند به عنوان راهكاري براي رسيدن به هدف نهايي مورد استفاده قرار بگيرد و تصميم گيري ها را در چهارچوب علمي و مشخص، قابل دفاع كند. (در صورت صلاحديد اين قسمت جايگزين شود.)
هدف كلي : ارتقا وضعيت موجود آموزش، فعاليتهاي جاري و بروندادهاي آموزشي در دانشكده پزشكي و ساير گروه هاي وابسته
اهداف اختصاصي و فعاليتهاي كميته ارزشيابي :
- ارزشيابي اساتيد
- ارزشيابي دانشجو
- ارزشيابي برنامه ها
- ارزيابي دروني دانشكده پزشكي و گروه هاي باليني و علوم پايه
- بازبيني ابزار ارزشيابي
- بررسي نظام مند آزمون هاي كتبي و مستندسازي نتايج آن
- بررسي آزمون هاي باليني و مستند سازي نتايج آن
- توسعه روش هاي نوين سنجش و ارزشيابي دانشجو
- ارايه بازخورد منظم نتايج بررسي آزمون ها به استادان ،مديران گروه ها و متوليان آموزش
- انجام فعاليتهاي پژوهشي در زمينه ارزشيابي
- طراحي و ارايه راهكار هاي مناسب براي جاري ساختن نتايج ارزشيابي در بهبود روند آموزش
- ارزشيابي و نياز سنجي در كليه كارگاه ها ،سمينارها و كنگره هاي حوزه معاونت آموزشي
- مشاركت در تدوين برنامه هاي خود ارزيابي اعضا هيات علمي
ارزشيابي از دانشجويان
باتوجه به اينكه نظام آموزشي وظيفه سنگين و حساسي را به عهده دارد، لازم است در طراحي و اجراي فعاليتهاي آن از مطلوبترين شيوه ها استفاده گردد. يكي از شيوه هايي كه ميتوان به كمك آن فعاليتهاي آموزشي را بطور مطلوب تنظيم كرد رو يكرد سيستمي است.با عنايت به ضرورت تنظيم نظام مدون ارزشيابي امتحانات در دانشكده پزشكي و اهميت وجود اين مركز در فرآيند ارزشيابي كيفي دانشكده ، مركز ارزشيابي امتحانات بر اساس چارچوب مصوب وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي زير نظر رئيس دانشكده پزشكي در خرداد ماه 1385 در محل دانشكده پزشكي تاسيس و راه اندازي گرديد.
ارزشيابي دانشجو نيز به عنوان يكي از مهمترين اركان تدريس و آموزش دانشگاهي قلمداد مي‌گردد. ارزشيابي مؤثر نه تنها در غربالگري دانشجويان نقش بسزايي دارد، بلكه باعث افزايش انگيزه در دانشجويان شده و نيز مدرس را در ارزيابي فعاليت‌هاي خود كمك مي‌كند. منظور از ارزشيابي در آموزش پزشكي، قضاوت در باره وضعيت آموزش، پژوهش و ارائه خدمات بهداشتي- درماني و تخصصي عرضه شده در بيمارستان‌هاي آموزشي و مقايسه با استانداردها است.
شرح وظايف :
1-ارزشيابي كمي و كيفي آزمونهاي داخلي گروههاي پايه و باليني دانشكده پزشكي
2-ارزشيابي كمي و كيفي نمرات آزمونهاي داخلي گروههاي پايه و باليني دانشكده پزشكي
3-استاندارد سازي طراحي سئوالات بر اساس رفرانسهاي وزارت بهداشت ، درمان و اموزش پزشكي
4-بر گزاري ادواري كارگاههاي مربوط به امتحانات شامل سنجش و اندازه گيري ، آزمون سازي ،و ....
5-تشكيل هيئتهاي مميزه در گروههاي آموزشي به منظور رسيدگي به اعتراضات دانشجويان در رابطه با نحوه بر گزاري امتحانات ، سئوالات امتحاني و موارد مربوط به اصول ارزشيابي ، تحت نظر مديران محترم گروههاي آموزشي
6-ارائه گزارشات مقطعي يا سيستماتيك (ترمي ) به شوراي آموزشي دانشكده
7-سنجش و تحليل آماري عملكرد دانشجويان در آزمونهاي سراسري كشوري (آزمونهاي كارشناسي ارشد)
8- اتوماسيون تصحيح اوراق امتحاني در آزمونهاي گروههاي آموزشي دانشكده
شرايط ارسال اوراق امتحاني به مركز ارزشيابي امتحانات:
1-پاسخنامه هاي امتحانات حتي المقدور استاندارد باشد و يا حداقل تايپ شده باشد .
2-مكاتبات اداري از گروه با عنوان مركز ارزشيابي امتحانات با شماره و ناريخ باشد
3-جهت ارسال به مركز كپي پاسخنامه ها كفايت مي كند و نيازي به ارسال اصل آنها نيست.
4-با هر بسته ارسالي يك نسخه كليد پاسخنامه و بارم بندي آن ارسال گردد. در هر بسته حداقل دو نسخه از پرسشنامه تايپ شده براي مركز ارزشيابي ارسال گردد.
ارزشيابي هيئت علمي
ارزشيابي اساتيد:
هدف كلي ارتقا بهره‌وري آموزشي(Educational Productivity)از طريق بهبود عملكرد اساتيد بر مبناي ارزشيابي مستمر و جامع
اهداف اختصاصي:
1- ارائه بازخورد به اساتيد جهت اصلاح و بهبود تدريس
2-ارتقاي توانايي قضاوت عضو هيئت‌علمي از خود 
3-افزايش انتقادپذيري در اعضاي هيئت‌علمي
4- بررسي نقاط قوت و تأكيد بر آن
اين فرآيند بصورت كاملا محرمانه توسط فرم هاي مخصوص طي مراحل ذيل صورت مي گيرد:
ارزشيابي عضوهيئت علمي توسط دانشجويان پرستاري (بصورت مكانيزه)
ارزشيابي عضوهيئت علمي توسط ساير اعضاء گروه
ارزشيابي عضوهيئت علمي توسط مديرگروه مربوطه
ارزشيابي عضوهيئت علمي توسط رياست محترم بيمارستان
ارزشيابي عضوهيئت علمي توسط رياست محترم دانشكده پزشكي
ارزشيابي عضوهيئت علمي توسط معاون محترم علوم پزشكي
ارزيابي دروني و بيروني
ارزيابي دروني:
مقدمه به‌منظور پويا نمودن عملكردها و ارتقاي سطح كيفي دانشگاه‌ها، خصوصاً دانشگاه‌هاي علوم پزشكي كه ارتباط تنگاتنگي با سلامت جامعه دارند، نياز به يك سيستم ارزيابي كيفيت نمايان مي‌شود. ارزيابي دروني يكي از سياست‌هاي جاري وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكي است كه به‌منظور ارتقا دانشگاه‌هاي علوم پزشكي صورت مي‌پذيرد
الف) ارزيابي دروني(Internal Evaluation) ارزيابي دروني اولين مرحله الگوي اعتباربخشي بوده كه در طي آن با توجه به رسالت و هدف‌هاي سازمان، كيفيت عوامل تشكيل‌دهنده نظام (برنامه، سازمان يا مؤسسه) به‌وسيله خود اعضاي تشكيل‌دهنده نظام ارزيابي مي‌شوند. به‌عبارت‌ديگر در ارزيابي دروني يك نظام دانشگاهي (گروه آموزشي، دانشكده، دانشگاه)، خود اعضا، ملاك‌ها را مشخص كرده به‌صورت بندي شاخص‌ها و سؤالات مورد ارزيابي مبادرت نموده، روش‌هاي گردآوري داده‌هاي موردنياز را تعيين كرده، پس از جمع‌آوري و تجزيه‌وتحليل آنها شخصاً به قضاوت درباره خود مي‌پردازند. سرانجام با مقايسه وضعيت موجود با وضعيت مطلوب، نقاط قوت و ضعف را آشكار ساخته، راهبردها و پيشنهاد‌هايي جهت بهبود كيفيت آموزش ارائه و به مورداجرا گذاشته مي‌شود.
ب) ارزيابي بيروني(External Evaluation) در مرحله دوم اجراي اين الگو (اعتباربخشي) هيئت همگنان از خارج از نظام مورد ارزيابي، به بازديد نظام مي‌پردازند و ضمن بررسي گزارش ارزيابي دروني، گزارش رسمي ارزيابي نظام دانشگاهي را تدوين مي‌كنند. حاصل اين گزارش به رتبه‌بندي نظام دانشگاهي مي‌انجامد. ارزيابي دروني دانشكده پزشكي دانشگاه آزاد اسلامي واحد مشهد در سال 1388 در هفت حوزه ذيل انجام شد.
حوزه هاي هفت گانه
حوزه رسالت و اهداف
حوزه برنامه آموزشي حوزه اعضاي هيات علمي و كاركنان
حوزه منابع آموزشي وپژوهشي
حوزه مديريت عالي و اجرا
حوزه دانشجويان
حوزه ارزشيابي
1394/09/02 تاریخ:
641 تعداد بازدید:
امتیازدهی
میانگین امتیازها:0 تعداد کل امتیازها:0
مشاهده نظرات (تعداد نظرات 0)
ارسال نظرات
نام  
آدرس پست الکترونیکی شما    
توضیحات  
تغییر کد امنیتی  
کد امنیت  
 
 
 
آدرس : استان خراسان رضوي-نيشابور-خيابان پژوهش-مجتمع دانشگاه آزاد اسلامي واحد نيشابور
كدپستي :9319797139 تلفن :10-42621901 نمابر:42615472
ارتباط با ما: Neyshabur@iau-neyshabur.ac.ir
 
Powered by DorsaPortal